ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Tyto zásady ochrany soukromí popisují, jak Boehringer Ingelheim, spol. s r.o., IČO: 48025976, Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1 (dále jen „BI“, „my“, „náš“), používá, uchovává a zpřístupňuje (dále společně jen „zpracovává“) osobní údaje, které o vás sbírá prostřednictvím této webové stránky. BI v každém případě zpracovává osobní údaje pouze v souladu s aplikovatelnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a soukromí (např. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR).

1. POUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD

1.1 Kontaktní formulář či jiné požadavky

Zpracováváme vaše údaje, zejména pak vámi poskytnuté identifikační a kontaktní údaje, a to za účelem poskytování sjednaných nebo požadovaných služeb na těchto webových stránkách:

pokud nám pošlete dotaz či požadavek, zejména ohledně našich produktů či možných vedlejších účinků.

Právním základem zpracování je článek 6 (1) b) GDPR, případně váš souhlas (čl. 6 (1) a) GDPR). Pokud nám zašlete informaci o případných nežádoucích účincích, je právním základem článek 6 (1) c) GDPR (podívejte se na článek 3., který obsahuje zvláštní informace týkající se farmakovigilance).

 

1.2 Údaje z logů

Když používáte webovou stránku, určité údaje, včetně dat odesílaných prohlížečem (např. IP adresa, soubory cookies, předcházející webová stránka, datum a čas, zobrazovaný obsah), jsou dočasně ukládány. Tyto údaje využíváme k tomu, abychom vám umožnili používání našich stránek, a pokud je to nezbytné, tak také k přezkoumání a uplatnění našich práv či práv třetích stran, a to v případě vzniku škody nebo porušení právních předpisů, našich podmínek použití či práv třetích stran. Právním základem je článek 6 (1) b) či 6 (1) f) GDPR. Údaje z logů budou uloženy po dobu nezbytně nutnou pro uvedené účely, zpravidla však nikoliv déle než 14  dní.

 

1.3 Cookies a podobné technologie

Používáme soubory cookies (malé textové soubory ukládané na vaše zařízení), jakož i další podobné technologie jako tzv. pixel tagy, web beacons či clear GIFs (vložené do webové stránky), přičemž všechny pro účely těchto zásad označujeme společně jako „Cookies“. V následujícím části rozlišíme různé kategorie souborů Cookies.

 

1.3.1 Funkční cookies

Funkční Cookies jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek. Tyto Cookies dělají webové stránky použitelnými, když umožňují základní funkcionality, jakými jsou například navigace, jazyková nastavení či přístup k zabezpečeným sekcím. Vzhledem k tomu, že bez nich nemohou stránky správně fungovat, není možné používání tohoto typu Cookies odmítnout. Související zpracování osobních údajů zakládáme na čl. 6 (1) b) GDPR.

K poskytování této webové stránky používáme funkční Cookies, které například:

zjišťují, jestli uživatel používá JavaScript,

umožňují uživateli při prohlížení přijímat obsah stránek z více různých serverů,

uchovávájí informace o cookies, jejichž ukládání uživatel odsouhlasil,

udržují stav uživatele pro veškeré požadavky stránky.

Doba životnosti funkčních cookies, které používáme, se pohybuje v rozmezí od trvání session až do 1 roku.

 

1.3.2 Výkonnostní Cookies

Na základě vašeho souhlasu (čl. 6 (1) a) GDPR) používáme Cookies k tomu, aby naše stránky lépe a efektivněji fungovaly, jakož i k tomu abychom rozpoznali vaše zařízení při dalších návštěvách našich stránek a mohli jsme získat informace a statistiky ohledně jejich používání z vaší strany.  Svůj souhlas můžete kdykoliv bez jakékoliv újmy a budoucího následku odvolat. Pro odvolání prosím upravte svá nastavení zde .

Používáme následující služby třetích stran:

Adobe Analytics (Omniture)

Pokud nám udělíte příslušný souhlas, tak po dobu jeho trvání budeme používat Cookies Adobe Analytics - webové analytické služby poskytované Adobe Systems Software Ireland Ltd („Adobe“). Adobe Analytics využívá cookies z pověření BI pro analyzování veškerého provozu (trafficu) a vzorců používání. Doba životnosti těchto cookies se pohybuje v rozmezí od trvání session až do 3 let. IP adresy shromážděné prostřednictvím Cookies jsou před provedením geolokace zkráceny. Následně jsou pak nahrazeny generickými IP adresami. Adobe nepropojuje vaši IP adresu s jinými údaji, které má k dispozici. Zabránit Adobe ve shromažďování a využívání údajů můžete prostřednictvím možností na HTTP://WWW.ADOBE.COM/PRIVACY/OPT-OUT.HTML, změnou nastavení vašeho prohlížeče nebo změnou nastavení  jen ohledně naší webové stránky. Údaje mohou být ve výjimečných případech předávány do USA. Analýzy nám pomáhají zlepšovat naše služby.

 

Cookies náležející k této službě nám umožňují například:

Vytvořit unikátní ID pro uživatele a sledovat ho mezi různými našimi doménami,

Zaznamenávat statistiky o uživatelových návštěvách webových stránek,

Identifikovat prodlevy mezi jednotlivými návštěvami stránek stejným uživatelem,

Dozvědět se o počtu návštěv jednotlivého uživatele.

 

1.3.3 Marketingové Cookies

Používáme marketingové Cookies, které nám umožňují sledovat uživatele na jiných stránkách, a to za účelem zobrazování reklam, jež jsou pro daného uživatele relevantní a zajímavé. Toto zpracování zakládáme na vašem souhlasu (čl. 6 (1) a) GDPR), který můžete kdykoliv bez jakékoliv újmy a budoucího následku odvolat zde .

Používáme následující služby třetích stran:

Pokud nám udělíte příslušný souhlas, tak po dobu jeho trvání budeme používat Cookies poskytované Oracle Corp. („Oracle“), které jsou spojené s webovou službou AddThis. AddThis je platforma pro sdílení obsahu a sledování sociálních sítí, která nám mimo jiné usnadňuje používání funkcí sdílení na sociálních sítí a sledování výsledků jejich používání na našich stránkách.

 

1.4 Další účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše údaje dále zpracováváme:

pro dosažení našich oprávněných zájmů (čl. 6 (1) f) GDPR), včetně:

uskutečnění korporátních transakcí (např. korporátní restrukturalizace, prodej nebo jiný převod aktiv, fůze apod.);

ochrany našich práv či majetku, vynucování plnění podmínek použití a jiných smluvních dokumentů, jakož i zjišťování, uplatňování a obrany právních nároků;

plnění našich právních povinností (čl. 6 (1) c) GDPR), včetně těch vyplývajících ze soudních a jiných závazných rozhodnutí;

s vaším souhlasem (čl. 6 (1) a) GDPR) též pro další účely jako např. přihlášení k odběru novinek s tím, že v takovém případě máte vždy možnost svůj souhlas kdykoliv odvolat.

2. PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se třetími stranami.

2.1 Ohlašovací povinnost vůči regulátorům a vymáhání práv 

Osobní údaje můžeme sdílet v případech týkajících se farmakovigilance, jak je uvedeno v čl. 3. Pro ochranu našich práv či práv třetích osob můžeme vaše údaje zpřístupnit držitelům práv, poradcům a orgánům veřejné moci, avšak pouze v souladu s právními předpisy.

2.2 Poskytovatelé služeb

Do zpracování vašich osobních údajů pro účely uvedené v těchto zásadách můžeme zapojit poskytovatele služeb. Tito poskytovatelé služeb budou údaje zpracovávat pro nás a pouze na základě našeho pověření a pokynů, pod naší kontrolou a v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí. Jedním z takových poskytovatelů služeb je např. společnost Adobe, která poskytuje služby v oblasti analýzy dat a webového provozu.

2.3 Skupina Boehringer Ingelheim

Protože jsme součástí globální skupiny společností, můžeme do zpracování údajů zapojovat také další společnosti skupiny Boehringer Ingelheim, které jsou uvedeny na HTTPS://WWW.BOEHRINGER-INGELHEIM.COM/LOCATIONS/. Tyto společnosti budou v takovém případě údaje zpracovávat pouze pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany soukromí.

2.4 Předávání údajů příjemcům mimo EU

Někteří poskytovatelé služeb či společnosti skupiny Boehringer Ingelheim zpracovávají osobní údaje mimo EU. V těchto případech zajišťujeme odpovídající úroveň jejich ochrany tak, abychom vyhověli veškerým požadavkům právních předpisů (zpravidla uzavíráme tzv. standardní smluvní doložky EU, které byly vydány Evropskou komisí).

3. FARMAKOVIGILANCE

V případě, že využijete kontakt uvedený na těchto stránkách pro oznámení nežádoucího účinku léčivého přípravku, berete na vědomí, že Vaše údaje jakožto oznamovatele a poskytnuté osobní údaje týkající se léčené osoby budou zpracovávány společností Boehringer splnění právních povinností v oblasti farmakovigilance (čl. 6 (1) c) GDPR), resp. z důvodu veřejného zájmu (čl. 9 (1) i) GDPR – v případě zpracování zvláštních kategorií údajů), kdy účelem je zejména vyhodnocení oznámeného nežádoucího účinku a přijetí příslušných opatření. Pro podrobnější informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s farmakovigilancí prosím navštivte HTTPS://WWW.BOEHRINGER-INGELHEIM.CZ/OCHRANA-OSOBNICH-UDAJU-FARMAKOVIGILANCE.

4. DOBA ZPRACOVÁNÍ

BI zpracovává vaše osobní údaje tak dlouho, jak je nezbytné pro naplnění příslušného účelu zpracování, kterým je zpravidla poskytování vámi vyžádaných služeb. To například znamená, že vám budeme zasílat newsletter tak dlouho, dokud jej neodhlásíte, nebo že budeme uchovávat data vašeho uživatelského účtu tak dlouho, dokud jej nezrušíte. 

Pokud odvoláte svůj souhlas, odstraníte svůj uživatelský účet nebo vznesete vůči zpracování vašich údajů oprávněnou námitku nebo jiný oprávněný požadavek na výmaz, zlikvidujeme veškerá shromážděné údaje bez zbytečného odkladu.
 
V některých případech jsme povinni uchovávat vaše údaje v souladu se zákonnými lhůtami pro jejich uchovávání (např. v souvislosti s farmakovigilancí). V takovém případě zajistíme, aby vaše údaje byly po tuto dobu používány pouze k dodržení právních povinností, a nikoli k jiným účelům.

5. VAŠE PRÁVA 

Za podmínek stanovených aplikovatelným právem máte právo na přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, přenositelnost údajů, jakož i právo nebýt předmětem automatizovanému rozhodování. 

Kromě toho máte právo kdykoliv odvolat jakýkoliv svůj souhlas týkající se zpracování osobních údajů.

Právo vznést námitku:

V rozsahu, v němž zakládáme naše zpracování na našich oprávněných zájmech, můžete kdykoliv proti takovému zpracování vašich údajů vznést námitku. V takovém případě nebudeme vaše údaje nadále zpracovávat, pokud naše zájmy nepřeváží nad vašimi právy. Vznést námitku můžete vždy proti zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely.  Námitku můžete také vznést proti předávání údajů orgánům mimo EU v případech souvisejících s farmakovigilancí (viz čl. 3).

Svoje požadavky či otázky vztahující se k našemu zpracování vašich osobních údajů prosím zasílejte na: 

Boehringer Ingelheim, spol. s r.o.
IČO: 48025976, Purkyňova 2121/3
110 00 Praha 1
Česká republika

E-mail: DATAPRIVACY.PRG@BOEHRINGER-INGELHEIM.COM

Pokud máte nadále obavy, že naše zpracování není prováděno zákonným způsobem, máte právo se obrátit se stížností přímo na lokální dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, POSTA@UOOU.CZ.