PODMÍNKY POUŽITÍ

Provozovatelem této webové stránky je společnost Boehringer Ingelheim, spol. s r.o., IČO: 48025976, Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14176 (dále jen „BI“, „my“, „náš“).

Tyto všeobecné podmínky použití (dále jen „Podmínky“), jakož i zásady ochrany soukromí , které tvoří jejich neoddělitelnou součást, platí pro všechny uživatele této webové stránky, bez ohledu na místo přístupu. Používáním této webové stránky vyjadřujete svůj souhlas s těmito Podmínkami a zavazujete se je dodržovat. Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, tuto webovou stránku prosím nepoužívejte. Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky kdykoliv změnit či doplnit, a proto vám doporučujme průběžně kontrolovat jejich obsah.

Adresáti

Tato webová stránka je určena výhradně uživatelům v České republice a je navržena v souladu s jejími právními předpisy. Tyto podmínky se řídí právem České republiky. Pokud ke Stránkám přistupujete z jiného státu, činíte tak na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

Některé části této webové stránky mohou být určeny pouze konkrétním uživatelům (např. zdravotnickým odborníkům). V takovém případě je webová stránka nebo její část jasně označena. Pro přístup k omezenému obsahu musí uživatelé potvrdit, že spadají do skupiny zamýšlených adresátů. Přístupem k omezenému obsahu zaručujete, že jste k němu oprávněni v souladu se všemi příslušnými zákony a předpisy.

Užívání obsahu

Veškerý obsah na této webové stránce je vlastnictvím skupiny společností Boehringer Ingelheim a je chráněn autorským právem. Svolení používat textové dokumenty  z této webové stránky (jako jsou white-papers, tiskové zprávy, katalogové listy či často kladené dotazy) je udělováno za předpokladu, že:

  1. na všech kopiích bude připojena copyrightová doložka a znění tohoto odstavce Podmínek - „Užívání obsahu“;
  2. použití dokumentů z této webové stránky bude pouze pro informativní nekomerční nebo osobní použití a tyto dokumenty nebudou dále zveřejňovány, kopírovány a šířeny prostřednictvím počítačové sítě, ani jiných médií;
  3. nebudou provedeny žádné úpravy daných dokumentů.

Jiné použití než za podmínek uvedeného svolení, je výslovně zakázáno a může vést k vzniku občanskoprávní či trestněprávní odpovědnosti. Jakákoliv porušení budou řešena právní cestou. 

Výše uvedené svolení nezahrnuje použití designu či rozvržení této webové stránky nebo jakékoliv jiné webové stránky vlastněné, provozované, licencované nebo kontrolované společností skupiny Boehringer Ingelheim. Také jednotlivé prvky těchto webových stránek jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami, právem proti nekalé soutěži či dalšími předpisy a nesmí být kopírovány či napodobovány, a to ani zčásti. Žádné ochranné známky, loga, grafiky, fotografie, obrázky či zvuky, včetně hudby a jiných zvukových nahrávek, které jsou uveřejněny na těchto webových stránkách, nesmějí být dále zveřejňovány, kopírovány nebo šířeny, pokud to výslovně nepovolila konkrétní společnost skupiny Boehringer Ingelheim, která k nim drží příslušná práva.

Ochranné známky

Obchodní názvy produktů Boehringer Ingelheim uváděné na této webové stránce jsou ochrannými známkami společností skupiny Boehringer Ingelheim nebo jejich poskytovatelů licencí, a to bez ohledu na to, zda jsou zvýrazněny a označeny symbolem ®. Použití těchto ochranných známek, názvu společnosti Boehringer Ingelheim či jejího loga třetími osobami je zakázáno, není-li umožněno na základě právních předpisů či k němu nebylo dáno výslovné svolení, resp. poskytnuta licence. Produkty prezentované na této webové stránce českým uživatelům mohou být nabízeny v jiných zemích pod jinými značkami, s jinými názvy, přičemž mohou mít také jiné vlastnosti, zejména pak složení či sílu. Pokud máte v tomto ohledu jakékoli dotazy, kontaktujte prosím BI na níže uvedených kontaktech.

Zřeknutí se odpovědnosti za obsah

Veškeré informace zveřejňované prostřednictvím této webové stránky jsou připravovány s nejvyšší pečlivostí. Přesto mohou dokumenty a související grafiky zveřejněné na této webové stránce obsahovat technické nepřesnosti, typografické a jiné chyby. 

Všechny tyto dokumenty a související grafiky jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakékoli záruky. Zejména BI nezaručuje vhodnost jakýchkoliv informací obsažených v dokumentech a souvisejících grafikách uveřejněných na této webové stránce, a to pro vámi požadovaný účel. BI se tímto zříká veškerých záruk týkajících se informací uvedených na těchto webových stránkách, včetně záruk za vhodnost pro určitý účel, úplnost, správnost, přesnost, aktuálnost a neporušování práv třetích stran. Přístup k webové stránce, její použití a použití informací na ní uvedených je jen na vlastní nebezpečí uživatele. 

Veškeré informace uvedené na této webové stránce (včetně informací o produktech, nemocech a jejich léčbě) jsou pouze informativní, nemají představovat odbornou radu a nejsou zamýšleny jako náhrada konzultace s veterinárním lékařem. Účelem této webové stránky není v žádném případě poskytovat diagnózu, ani rady týkající se specifické léčby pro konkrétního pacienta - zvíře. Pokud potřebujete radu ohledně konkrétního zdravotního problému vašeho zvířete, poraďte se prosím s veterinárním lékařem.

V maximálním rozsahu dovoleném právními předpisy neponese BI odpovědnost za jakékoli újmy, které vzniknou uživatelům v důsledku nebo v souvislosti s používáním této webové stránky či informací na ní uvedených. Odpovědnost BI se tak v daném rozsahu vylučuje, přičemž uživatel se vzdává veškerých svých případných práv na náhradu újmy vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s používáním této webové stránky či informací na ní uvedených.

BI nezaručuje bezchybný provoz této webové stránky, zejména pak že bude nepřetržitě dostupná. Obsah webové stránky či webová stránka samotná mohou být kdykoli změněny či odstraněny, a to bez předchozího upozornění. 

Služby, software a další materiály 

V maximálním rozsahu dovoleném právními předpisy neponese BI odpovědnost za jakékoli újmy, které vzniknou uživatelům v důsledku nebo v souvislosti s používáním či výkonem služeb, software či materiálů (např. prezentace a jiné soubory) poskytovaných prostřednictvím této webové stránky, jakož i v souvislosti s jejich případným neposkytnutím. Odpovědnost BI se tak v danému rozsahu vylučuje, přičemž uživatel se v předmětné souvislosti vzdává veškerých svých případných práv na náhradu újmy.

Odkazy na weby třetích stran

Některé odkazy na naší webové stránce mohou vést k jejímu opuštění a návštěvě externí webové stránky. Pokud není na externí webové stránce uvedeno jinak, nejsou odkazované stránky pod kontrolou skupiny Boehringer Ingelheim a za obsah takových odkazovaných stránek, včetně odkazů na další webové stránky, za změny nebo aktualizace obsahu, jakož ani za zpracování osobních údajů na daných stránkách probíhající, není odpovědná společnost BI, ani žádný jiný subjekt skupiny Boehringer Ingelheim. Společnost BI, ani žádný jiný subjekt skupiny společností Boehringer Ingelheim není odpovědný za webové vysílání ani za jakoukoli jinou formu přenosu z jakékoliv odkazované stránky (včetně tzv. embedded obsahu). Odkazy jsou vám poskytovány pouze pro vaše pohodlí s tím, že umístění jakéhokoliv odkazu na stránkách BI neznamená, že BI nebo jakýkoliv jiný subjekt skupiny společností Boehringer Ingelheim dané externí stránky doporučuje. Společnost BI není schopna zajistit trvalé a úplné sledování odkazovaných webových stránek třetích stran ohledně možných porušení zákona. Společnost BI proto nepřijímá žádnou odpovědnost za přesnost nebo jakýkoli jiný aspekt informací na webových stránkách třetích stran. Společnost BI může být odpovědná, pokud vůbec, pouze v případě, že si byla vědoma nezákonného obsahu a bylo technicky možné a důvodné zabránit jeho užívání. Zásady ochrany soukromí  této webové stránky se nevztahují na odkazované webové stránky třetích stran.

Dotazy, zpětná vazba a uživatelský obsah

Dotazy a další zpětné vazby adresované BI prostřednictvím této webové stránky by neměly obsahovat žádné detaily týkající se konkrétních přípravků určených pouze na lékařský předpis. S těmito dotazy se prosím obracejte přímo na veterinárního lékaře.

V rozsahu, v jakém vám webová stránka umožňuje vkládat příspěvky (např. komentáře, dotazy či příspěvky do diskusí apod.), jste povinni, aby byl vkládaný obsah pravdivý, přesný, nezavádějící, nikoliv propagační či komerční, neurážlivý a v souladu se všemi aplikovatelnými právními předpisy. Uživatelský obsah pravidelně monitorujeme s tím, že obsah, který nebude v souladu s právními předpisy či těmito Podmínkami, odstraníme bez předchozího upozornění.

Všechny dotazy, zpětná vazba a jiný uživatelský obsah (včetně komentářů, dotazů, návrhů apod.) se považují za nechráněné právem a nedůvěrné. Společnost BI a všechny společnosti skupiny Boehringer Ingelheim jsou tak oprávněny tento obsah reprodukovat, používat, zveřejňovat a šířit (pokud to vyžadují platné právní předpisy o ochraně soukromí, pak pouze v anonymizované podobě) bez jakýchkoliv omezení, přičemž jim ve vztahu k tomuto obsahu, jakož ani v souvislosti s ním, nevznikají žádné závazky. Jako uživatel výslovně souhlasíte s tím, že veškerý tento obsah bude monitorován pro účely farmakovigilance, případně další regulatorní účely, jakož i k provádění příslušných oznámení. V případě potřeby vás můžeme kontaktovat, abychom získali doplňující informace.

RSS novinky

Používání kanálů RSS společnosti BI podléhá těmto Podmínkám. BI si vyhrazuje právo kdykoli tuto službu ukončit. 

Kontakt 

V případě jakýchkoli otázek týkajících se těchto Podmínek se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím těchto kontaktů: 

Boehringer Ingelheim, spol. s r.o., IČO: 48025976, Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1

email: INFOCZ@BOEHRINGER-INGELHEIM.COM
tel: +420 234 655 111


Účinné od: Únor 2023