Zásady a podmienky

1. Podmienky prístupu na webovú stránku

Prístup na webovú stránku Boehringer Ingelheim je podmienený súhlasom s nasledujúcimi podmienkami a platnými zákonmi.

Používateľ berie na vedomie možnosť používať túto webovú stránku.

Tieto podmienky a informácie v nich obsiahnuté môžu byť zmenené, pokiaľ sa tak Boehringer Ingelheim rozhodne urobiť a to aj bez prechádzajúceho upozornenia.

Podmienky používania sa vzťahujú výhradne na túto webovú stránku. Iné internetové stránky, v rámci skupiny alebo patriace spoločnosti Boehringer Ingelheim, majú rovnaké podmienky používania.

Boehringer Ingelheim si vyhradzuje právo uzavrieť účet, pokiaľ sa zistí, že užívateľ porušuje zásady a podmienky používania.

2. Duševné vlastníctvo

Táto stránka je vo vlastníctve a je prevádzkovaná firmou Boehringer Ingelheim (ďalej len „Boehringer Ingelheim“), členom skupiny Boehringer Ingelheim. Rozloženie stránky a všetky komponenty vrátane ochranných známok, log a názvu domén, ktoré sa vyskytujú na tejto stránke (ďalej len ako „stránka“) sú chránené platnými zákonmi o duševnom vlastníctve a sú majetkom firmy MERAL, alebo ich použitie je povolené.

Žiadna súčasť stránky, ako celok alebo iná časť, nesmie byť akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek nosiči kopírovaná, reprodukovaná, pozmenená, editovaná, sťahovaná, denaturovaná, predávaná alebo distribuovaná bez predchádzajúceho písomného povolenia firmy Boehringer Ingelheim, s výnimkou výhradného použitia pre potreby tlače, podmieneného dodržovaním práv duševného vlastníctva a akýchkoľvek iných vlastníckych práv, ktoré sú tu uvedené.

Kopírovanie pre súkromné potreby je povolené iba pre vaše vlastné, súkromné, nekomerčné využitie a na vašom osobnom počítači.

„COPYRIGHT 2020 – spoločnosť Boehringer Ingelheim – VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ“.

Akékoľvek oprávnené použitie objektov tvoriacich stránku alebo zobrazených na stránke sa nesmú žiadnym spôsobom denaturovať, meniť alebo upravovať.

Boehringer Ingelheim si vyradzuje právo podniknúť právne kroky v prípade porušenia práv duševného vlastníctva.

„ To platí aj pre databázu, uvedenú na stránke, ktorá je chránená smernicou Európskej Únie z 11 marca 1996 o právnej ochrane databáz a ktoré boli vytvorené firmou Boehringer Ingelheim. „

3. Povaha informácií

Informácie, najmä finančného charakteru, ktoré sú použité na stránke, ani sú považované za podnet k investícii. Za žiadnych okolností by nemali byť interpretované ako prieskum alebo verejná ponuka, ani nie sú ponukou na odber, kúpu alebo výmenu akcií alebo cenných papierov firmy Boehringer Ingelheim a ich dcérskych spoločností.

Spoločnosť Boehringer Ingelheim upozorňuje, že finančné informácie na stránke sú pravidelne aktualizované (v prípade, že sú finančné informácie poskytované on-line).

Stránka môže ponúkať znalecké posudky a vyjadrenia expertov v určitej oblasti, týkajúce sa obsahu stránky, alebo výňatky článkov z tlače. Každá taká informácia reprezentuje výhradne názor citovaného odborníka, alebo publikácie a nemusí byť nevyhnutne názorom firmy Boehringer Ingelheim.

Stránka ďalej obsahuje informácie o zdraví, telesnej kondícii z oblasti medicíny a medicínskych úkonov výhradne pre humánne použitie. Uvedené údaje sú uverejnené na stránke iba pre informačné účely a neslúžia ako náhrada poradenia sa s vaším lekárom alebo lekárnikom. Tieto informácie by za žiadnych okolností nemali byť použité k ustanoveniu lekárskej diagnózy ochorenia alebo zdravotných komplikácii, ani k predpisovaniu liekov uvedených na stránke. Vždy sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnika.

4. Odkazy na iné stránky

Zodpovednosť firmy Boehringer Ingelheim alebo materskej spoločnosti Boehringer Ingelheim by nemala vzťahovať na stránky tretej strany, ktoré sú prístupné prostredníctvom tejto stránky. Nemáme žiadnu možnosť kontroly nad obsahom webových stránok tretých strán, ktoré zostávajú nezávislé od firmy Boehringer Ingelheim.

Existencia odkazu na stránky tretej strany v žiadnom prípade neznamená, že Boehringer Ingelheim by akokoľvek schvaľoval obsah tejto stránky a najmä spôsob, akým sa môže použiť.

Ďalej, nesiete zodpovednosť za vykonanie opatrení potrebných na prevenciu akéhokoľvek napadnutia stránky, predovšetkým, jedným alebo viacerých počítačových vírusov, trojských koňov alebo inými vírusmi.

Externé stránky môžu obsahovať hypertextové odkazy na túto stránku. Žiadny odkaz by nemal byť vytvorený bez predchádzajúceho výslovného súhlasu firmy Boehringer Ingelheim. Boehringer Ingelheim v žiadnom prípade nezodpovedá za nedostupnosť takýchto stránok a tiež ich neskúma, nekontroluje a neschvaľuje. Tiež nezodpovedná za ich obsah, reklamu, produkty a ďalšie súčasti dostupné prostredníctvom týchto stránok.

5. Osobné a ďalšie informácie

Určité informácie sú zhromažďované a skladované automaticky.

- IP adresa používateľa. Táto adresa, ktorá umožňuje prístup na internet, je pridelená počítaču používateľa od poskytovateľa internetového pripojenia. Táto informácia nemôže slúžiť k identifikácii jednotlivca.

- Adresa stránky, z ktorej bol používateľ odkázaný na túto stránku.

- Dátum a čas návštevy webovej stránky a zobrazené podstránky.

- Operačný systém počítača používateľa a používaný internetový prehliadač.

Užívateľ je rovnako upozornený, že v priebehu návštevy webovej stránky môže byť do jeho prehliadača automaticky inštalovaný súbor cookie. Cookie predstavujú malé množstvo dát, ktoré nie možné použiť pre identifikáciu užívateľa, ale zaznamenávajú informácie o tom, ako prehliadať stránku.

„Podľa platných ustanovení právnych predpisov Európskej únie je automatické spracovanie osobných údajov, ktoré sú vo vlastníctve firmy Boehringer Ingelheim prostredníctvom klientkských súborov, predmetom prehlásenia príslušného miestnemu úradu na ochranu osobných údajov.“

Tieto osobné informácie sú určené iba pre firmu Boehringer Ingelheim, ktorá je zodpovedná za spracovanie údajov pre účely administratívy a obchodného manažmentu.

Užívateľ má možnosť súhlasiť s odovzdaním osobných informácii spojených s touto webovou stránkou iným spoločnostiam v rámci skupiny Boehringer Ingelheim alebo dcérskym spoločnostiam alebo ich využitie týmito spoločnosťami, ktoré ho môžu kontaktovať s ponukami a akciami prostredníctvom e-mailu, SMS správy alebo pošty.

Každý používateľ má právo prispôsobiť si svoje osobné informácie, odstrániť ich alebo meniť prostredníctvom uvedeného kontaktu:

- Poštou: Boehringer Ingelheim Animal Health France, 29 avenue Tony Garnier, 69007 LYON, FRANCE

Osobné údaje týkajúce sa používateľa sú určené pre potreby firmy Boehringer Ingelheim. Poskytovateľ hostingu sa zaviazal dodržiavať predpisy ochrany osobných údajov.

Táto stránka nie je určená na prijímanie dôverných informácii. Preto, s výnimkou osobných údajov uvedených vyššie, nie je žiadna informácia odoslaná ľubovoľnou formou (dokument, údaje, obrazový materiál, otázka, návrh, koncept, komentár a iné.) prostredníctvom tejto stránky za žiadnych okolností považovaná za dôvernú.

Samotné odoslanie informácii nám udeľuje právo ich využívať, reprodukovať, zverejniť, zmeniť alebo odoslať za účelom vybavenia vašej žiadosti.

6. Obmedzenie zodpovednosti

Boehringer Ingelheim sa snaží podľa svojich najlepších možností zaistiť presnosť a aktuálnosť informácii uverejnených na stránke. Vyhradzuje si právo obsah kedykoľvek opraviť bez predchádzajúceho upozornenia.

Avšak, Boehringer Ingelheim nemôže zaručiť, že obsah dostupný na stránke je presný, správny, aktuálny alebo kompletný.

S výnimkou poškodzovania majetku spôsobeného ťažkou alebo úmyselnou nedbanlivosťou firmy Boehringer Ingelheim, skupina odmieta akúkoľvek zodpovednosť:

- Za nepresnosti, omyly alebo nedostatky v informáciách dostupných na tejto stránke,

- Za akúkoľvek škodu spôsobenú pôvodným zásahom tretej strany, ktorý by mal za následok zmenu informácii alebo produktov dostupných na stránke:

A v širšom slova zmysle za akúkoľvek majetkovú škodu alebo následnú stratu, z akéhokoľvek dôvodu, pôvodu, typu alebo akéhokoľvek následky ( aj v prípade, že by bola firma Boehringer Ingelheim upozornená na možnosť takéhoto poškodenia alebo straty) spôsobené: (i) akýmkoľvek prístupom alebo nemožnosťou prístupu na stránku, (ii) používaním stránky, a to vrátane akéhokoľvek ohrozenia alebo vírusu, ktorý môže napadnúť váš počítač alebo iný majetok, a/alebo (iii) dôverou vloženou do akýchkoľvek informácii pochádzajúcich priamo alebo nepriamo zo stránky.

Súčasti tejto alebo akejkoľvek iné stránky sú poskytované tak, ako sú, bez akejkoľvek priamej alebo nepriamej záruky akéhokoľvek druhu. Boehringer Ingelheim neposkytuje žiadnu priamu alebo nepriamu záruku, relatívnu alebo neobmedzenú, na ich trhovú hodnotu alebo vhodnosť pre ľubovoľný daný účel.

7. Dostupnosť webovej stránky

Beriete na vedomie, že: (i) je technicky nemožné poskytovať stránku bez akýchkoľvek porúch, a že Boehringer Ingelheim nemôže toto zaručiť, (ii) že poruchy môžu spôsobiť dočasnú nedostupnosť stránky, a že (iii) fungovanie stránky môže byť ovplyvnené udalosťami alebo príčinami, ktoré Boehringer Ingelheim neovplyvní, napríklad fungovaním prostriedkov na prenos a komunikačných prostriedkov medzi vami a firmou Boehringer Ingelheim alebo medzi firmou Boehringer Ingelheim a inými sieťami .

Boehringer Ingelheim a/alebo jeho dodávatelia môžu kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť, dočasne alebo trvale, celú stránku alebo jej časť za účelom údržby a/alebo vylepšenie a/alebo zmeny stránky. Boehringer Ingelheim nezodpovedá za žiadne zmeny, postavenie alebo prerušenie funkcie stránky.

8. Informácie o produktoch

Informácie obsiahnuté a zverejnené na stránke môžu zahrňovať priame alebo nepriame odkazy na produkty, programy a služby skupiny Boehringer Ingelheim, ktoré nie sú ponúkané alebo dostupné v niektorých krajinách alebo regiónoch, alebo môžu byť poskytované pod iným menom a môžu podliehať reguláciám a podmienkam ich použitia, ktoré sa odlišujú v závislosti od konkrétneho štátu.

Tieto odkazy neznamenajú, že má skupina Boehringer Ingelheim v úmysle predávať tieto produkty, programy alebo služby vo vašej krajine.

9. Právne predpisy

Stránka a jej obsah podlieha francúzskym zákonom a akékoľvek súvisiace spory podliehajú jurisdikcii francúzskych súdov.

10. Zásady a podmienky

10.1 Vydavateľ stránky

Majiteľom stránky je Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, spoločnosť s kapitálom 23 743 685,75 eur, registrovaná u RCS v Lyone pod číslom 590 800 215, s oficiálnym sídlom na adrese 29 avenue Tony Garnier, 69007 LYON, FRANCE a zastupovaná Erick Lelouche vo funkcii generálneho riaditeľa.

10.2 Vedúci publikácie

10.3 Hosting stránok

10.4 Územie

Informácie uvedené na tejto webovej stránke sú určené na použitie výhradne na územie Európy.
Terms and Conditions

 
1. Conditions of access to the website
Access to the Boehringer Ingelheim website is subject to acceptance of the following terms and conditions and applicable laws.
The user acknowledges having the means and ability to use this website.
These terms and conditions and the information contained may be changed when Boehringer Ingelheim chooses to do so, without prior notice.
The terms and conditions of use apply exclusively to this website. Other websites within the group or belonging to Boehringer Ingelheim have their own terms and conditions of use.
Boehringer Ingelheim reserves the right to close the account if the user is found to be in breach of the terms and conditions of use. 

2. Intellectual property 
This site belongs to and is operated by Boehringer Ingelheim, (hereinafter “Boehringer Ingelheim”) belonging to the Boehringer Ingelheim Group. The layout and each of the components, including trademarks, logos and domain names, appearing on this Frontline website (hereinafter the "Site"), are protected by current laws on intellectual property, and belong to Boehringer Ingelheim or their use is the subject of an authorisation. 
No component of the Site may be copied, reproduced, altered, edited, downloaded, denatured, transmitted or distributed in any way whatsoever, on any medium whatsoever, in whole or in part, without the prior written consent of Boehringer Ingelheim, except solely for use for press requirements conditional on compliance with intellectual property rights and any other property rights that are mentioned. Only copying for private use is authorised for your own personal, private, non-commercial use, on your personal computer. 
"COPYRIGHT 2020- Boehringer Ingelheim company - ALL RIGHTS RESERVED". 
Any authorised use of items composing or shown on the site must not be denatured, changed or altered in any way whatsoever. 
Boehringer Ingelheim reserve the right to take legal action against any breach of its intellectual property rights. 
“The same applies to databases appearing on the website, which are protected under the European Directive of 11 March 1996 on the legal protection of databases, and which were produced by Boehringer Ingelheim."

3. Nature of information 
Information, especially financial, published on the Site shall not be considered as an encouragement to invest. It should not under any circumstances be interpreted as prospecting or as a public offering, nor is it an offer to subscribe, buy or swap shares or other securities in Boehringer Ingelheim and/or its subsidiaries concerned. Boehringer Ingelheim draws your attention to the fact that financial information posted on the Site is regularly updated (if financial information is provided on-line). 
The Site may offer opinions by experts consulted in a particular field in relation to the content of the Site or excerpts from press articles. Any such information solely represents the opinion of the expert consulted or the publication, and is not necessarily the opinion of the Boehringer Ingelheim Group. Any such experts are not employees of the Boehringer Ingelheim Group and do not receive any emoluments in exchange for Boehringer Ingelheim using their opinion. Boehringer Ingelheim is not responsible for the accuracy or completeness of any such information and opinions. Experts’ opinions reflect their own personal views and should never be interpreted as being the opinion or responsibility of Boehringer Ingelheim. 
The Site also includes information on health, physical condition, the medical field and medical treatments solely for human use. Said information is published on the Site for information purposes only and is no substitute for the advice of your physician or pharmacist. The information should not be used under any circumstances to make a medical diagnosis of an illness or physical problem, or for prescribing or using drugs presented on the Site. In all instances you should refer to your physician or pharmacist.

4. Links to other sites 
The liability of Boehringer Ingelheim or of the Boehringer Ingelheim parent company shall not be incurred by a third party site that can be accessed via the Site. We do not have any way of controlling the content of such third party sites which remain entirely independent of Boehringer Ingelheim. Moreover, the existence of a link between the Site and a third party site does not under any circumstances mean that Boehringer Ingelheim approves the content of that site in any way whatsoever and in particular the use that may be made of it. 
In addition, you are responsible for taking the precautions necessary to prevent any infection from the Site, in particular by one or more computer viruses, Trojan horses or any other "parasite". 
External sites may include hypertext links to the Site. Any such links should not be created without the express prior consent of Boehringer Ingelheim. In any case, Boehringer Ingelheim is not in any way liable for the non-availability of such sites and Boehringer Ingelheim does not scrutinise, check or approve them and is not responsible for contents, advertising, products or other components available on or via those sites. 
5. Personal information and other information 
Certain information is automatically gathered and stored:
          - The user's IP address. This address, which makes it possible to access the Internet, is assigned to the user’s computer by its Internet service provider. This information cannot identify an individual.
          - The website address from which the user is directly linked to this site.
          - The date and time of the user’s visit to the website and the pages viewed.
          - The operating system of the user’s computer, as well as his browser.
The user is likewise informed that during visits to the website a cookie may be automatically installed in his browser. The cookie is a piece of data that cannot be used to identify the user, but records information on how the latter browses the site.
“Under the provisions of applicable EU laws, the automatic processing of personal data in Boehringer Ingelheim’s possession through clients files and used by this website has been the object of a declaration to the relevant local Data Protection Authority”
The user is informed that any personal data provided in responding, if he chooses to do so, to the forms present on the site, enable Boehringer Ingelheim to deal with his request and also to outline the purpose of the questions, for example receiving a weekly alert.
Such personal data are intended for Boehringer Ingelheim, which is responsible for data processing, for administrative and commercial management purposes.
The user has the option of agreeing to the personal details linked to his site registration being passed on by Boehringer Ingelheim to other companies within the group or associate companies or being used by these companies, which may contact him with offers and promotions by e-mail, text or post.
Each user has a right to access, delete and alter personal data relating to them by writing to:
·       - By post: Boehringer Ingelheim Animal Health France, 29 avenue Tony Garnier, 69007 LYON, FRANCE 
Personal data relating to the user is intended for Boehringer Ingelheim. Furthermore, it is stored on servers located at Boehringer Ingelheim Animal Health France, 29 avenue Tony Garnier, 69007 LYON, FRANCE. The hosting service has undertaken to observe the personal data protection regulations.
The Site is not intended to receive confidential information from you. Consequently, and except for personal data mentioned above, any information, whatever its form - document, data, graphic, question, suggestion, concept, comment or other - that you send us via the Site will not under any circumstances be deemed confidential. Consequently, the act of sending it to us alone gives us the right to use it, reproduce it, publish it, alter it or send it with a view to dealing with your request. 

6. Limitations on liability 
Boehringer Ingelheim strives to the best of its ability to ensure that information published on the Site is accurate and up-to-date. It reserves the right to correct content at any time, without prior notice. However, Boehringer Ingelheim cannot guarantee that the information available on the Site is accurate, correct, up-to-date or complete. 
Consequently, and except for property damage resulting from gross or intentional negligence by Boehringer Ingelheim, the group declines any liability: 
- for any inaccuracy, error or omission as regards information available on the Site; 
​- for any damage resulting from fraudulent intrusion by a third party resulting in an alteration of information or items made available on the Site ;
and more broadly, for any property damage or consequential loss, for any reason, of any origin, nature or with any consequences whatsoever, even if Boehringer Ingelheim had been warned of the possibility of such damage or loss, caused (i) because of any access to the Site or because it was impossible to access it, (ii) because of the use of the Site, including any harm or virus that may infect your computer or any other property, and/or (iii) because of the credence given to any information coming directly or indirectly from the Site. 
The components of the Site or of any other site are provided "as is" without any guarantee of any kind, whether implicit or explicit. Boehringer Ingelheim does not offer any implicit or explicit guarantee, relative, without limitation, to their market value or suitability for any given purpose. 

7. Availability of the web site 
You acknowledge (i) that it is technically impossible to provide the Site free from any defect and that Boehringer Ingelheim cannot undertake to do so; (ii) that defects may lead to the Site being temporarily unavailable; and that (iii) operation of the Site can be affected by events and/or matters that Boehringer Ingelheim does not control, such, for example, as means of transmission and communication between you and Boehringer Ingelheim and between Boehringer Ingelheim and other networks. 
Boehringer Ingelheim and/or its suppliers may, at any time, alter or interrupt, temporarily or permanently, all or part of the Site to undertake maintenance and/or make improvements and/or changes to the Site. Boehringer Ingelheim is not responsible for any alteration, suspension or interruption of the Site. 

8. Information on products 
Information included and published on the Site may include direct or indirect references to products, programmes and services of the Boehringer Ingelheim Group that are not announced or available in some countries or some regions or that may be supplied under a different name and may be subject to regulations and terms of use that differ depending on the country. Such references do not mean that the Boehringer Ingelheim Group intends to sell those products, programmes or services in your country. 

9. Legal provisions 
The Site and its content are governed by the Laws of France, and any disputes relating thereto are subject to the jurisdiction of the courts of France. 

10. Terms and conditions 
10.1 Publisher of the Site: 
This site is owned by Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, a company with a capital of 23 743 685,75 Euros, registered in RCS Lyon under number 590 800 215, with its registered office at 29 avenue Tony Garnier, 69007 LYON, FRANCE represented by Erick Lelouche, acting as President.
10.2 Head of Publication
10.3 Site hosting
10.4 Territory
The information contained on the website is exclusively for use within the European territory.
​​​