ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES

1. Co je cookie?
Cookie (česky sušenka) je malý datový soubor z webové stránky, který se uloží do vašeho počítače nebo mobilního zařízení na žádost prohlížeče, když si stránku prohlížíte. Cookie umožňuje stránce „zapamatovat si“ po určitou dobu vaši činnost nebo preference.
Většina prohlížečů soubory cookies povoluje. Nicméně pokud si to uživatelé přejí, můžou soubory cookies odmítnout nebo odstranit.
Některé soubory cookies jsou smazány, když zavřete okno prohlížeče. Tento typ je známý jako dočasné (session) cookies. Jiné zůstávají uloženy ve vašem zařízení až do své exspirace, případně dokud je nevymažete z vyrovnávací paměti. Tyto cookies jsou nazývány permanentní a při návratu na webovou stránku jí umožní, aby si vybavila informace o vašem minulém pohybu na stránce.
Soubor cookie může dočasně uchovávat anonymní informace o využívání a uživatelích stránky. Některé jsou nezbytné k využívání stránky, jiné umožňují přizpůsobení a optimalizaci zobrazovaného obsahu, sběr dat o uživatelských preferencích nebo monitoring návštěvnosti, chybovosti stránky a zajištění její dostupnosti.

2. Použití souborů cookies na naší stránce
Na naší stránce používáme my i naši poskytovatelé služeb permanentní soubory cookies. Prohlížením naší stránky automaticky souhlasíte s tím, aby firma Boehringer Ingelheim instalovala do vašeho prohlížeče soubory cookies. Pokud nechcete, aby naše stránka do vašeho prohlížeče instalovala cookies, můžete je zakázat na stránce nastavení cookies nebo změnou nastavení vašeho prohlížeče. V tomto případě některé podstránky našeho webu nemusí fungovat správně.
   
3. Které soubory cookies používáme?
Na této stránce využíváme cookies k měření návštěvnosti a vašeho využití stránky tak, abychom ho mohli zlepšit.

Nezbytné
Tyto soubory jsou nutné k tomu, aby mohla stránka fungovat. Umožňují například, aby uživatel zůstal přihlášený ke svému účtu. Tyto cookies nelze zakázat.

Nezbytné cookies

Název Popis
hasVisited Používá se k zobrazení banneru s evropským zákonem o souborech cookies
allowTracking Používá se k analýze návštěvnosti
allowYoutube Používá se k zobrazení videí z Youtube
userSettings Používá se k obecnému managementu cookies
JSESSIONID Používá se pro funkci podílové kalkulačky

Výkonové cookies
Tyto soubory cookies umožňují zlepšovat tuto stránku sledováním toho, jak ji využíváte. Sbírají informace a mohou podávat zprávy o statistice využití webu bez toho, aby osobně identifikovaly jednotlivé návštěvníky.

Výkonové cookies

Název Popis
__utmz Součást Google Analytics: monitoruje provoz a upozorňuje na problémy, které by mohly nastat při pohybu návštěvníků na stránce.
__utmc Součást Google Analytics: monitoruje provoz a upozorňuje na problémy, které by mohly nastat při pohybu návštěvníků na stránce.
__utmb Součást Google Analytics: monitoruje provoz a upozorňuje na problémy, které by mohly nastat při pohybu návštěvníků na stránce.
__utma Součást Google Analytics: monitoruje provoz a upozorňuje na problémy, které by mohly nastat při pohybu návštěvníků na stránce.
__utmt Součást Google Analytics: monitoruje provoz a upozorňuje na problémy, které by mohly nastat při pohybu návštěvníků na stránce.

Video cookies
Této stránky se netýkají.

4. Co dělat, když nechcete povolit cookies ve svém prohlížeči
Můžete zablokovat používání cookies, nebo odstranit soubory cookies, které už jsou ve vašem prohlížeči nainstalovány. Upozorňujeme vás, že zakázání cookies vám může zabránit využívat některé funkce naší nebo jiných webových stránek.
Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby přijímal nebo odmítal všechny soubory cookies, aby vás na přijímání cookies upozornil, aby kontroloval jejich platnost, trvanlivost a obsah, nebo aby cookies pravidelně odstraňoval.
Instrukce pro nastavení můžete vyhledat tak, že napíšete „cookies“ do sekce nápovědy ve vašem prohlížeči.
Více informací o správě cookies v prohlížeči vašeho mobilního zařízení najdete v manuálu k přístroji. Pro více informací o souborech cookies, včetně toho, jak jsou instalovány a jak je můžete spravovat a mazat, navštivte:

- Prohlížeč Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
- Prohlížeč Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
- Prohlížeč Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/en-us/windows/cookies-faq#1TC=windows-7THIS WEBSITE IS USING COOKIES​

We use them to give you the best experience. If you continue using our website, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.

COOKIE POLICY

1. ​What is a cookie?
A cookie is a small data file stored on your computer or mobile device at the request to your browser from a website when you visit this website. The cookie allows the website to “remember” your actions or preference for a certain period of time.
Most browsers allow cookies. However, users can set their browsers to refuse or remove them, if they wish.
Some cookies are deleted when you close your browser. They are known as session cookies. Others remain on your device until they expire or until you delete them from your cache. They are called permanent cookies and enable certain information about your use to be recalled when you return to the website.
A cookie can temporarily store anonymous information about the use and users of a website.
Some cookies are required in order to use a website, others allow customization and optimization of the displayed content, the collection of user preferences or the monitoring of the website's audience, website errors and the securing of its access.

2. The use of cookies when you visit our website
On our website, we and our service providers use permanent cookies. When browsing our website, you accept by default that Boehringer Ingelheim will install cookies on your browser.
If you do not want our website to install cookies on your browser, you can disable cookies on the cookie settings page or by modifying your browser settings. In this case, certain pages of the website may not function properly.
   
3. The cookies we use
On this website, we use cookies to measure audience and your use of the website and to improve it.

Essential
Required for your website to work, for example allowing a visitor to remain logged into their account. You cannot disable essential cookies.

Essential cookies

Cookie Name Cookie Description
hasVisited Used to display the EU cookie law banner
allowTracking Used for audience analytics
allowYoutube Used to display YouTube videos
userSettings Used for general cookie management
JSESSIONID Used for Shareholding calculator

Performance cookies
These cookies indirectly help improving this website by tracking your use. This set of cookies collect information and may report website usage statistics without personally identifying individual visitors.

4.What to do if you do not want to allow the use of cookies on your browser
You can block the use of cookies or remove cookies that are already installed on your browser. We draw your attention to the fact that disabling cookies may prevent you from accessing certain features on our website and other websites.
You can set your browser to accept or reject all cookies, to be notified when a cookie is issued, to check its validity, duration and content and to periodically delete cookies.
You can also type “cookies” in your browser's help section to access the setup instructions.
For information about how to manage cookies on the browser of your mobile device, you will need to consult the device manual.
For more information about cookies, including how they are installed and how you can manage and delete them, visit www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies For more information about cookies, including how they are installed and how you can manage and delete them, visit:

- Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows/cookies-faq#1TC=windows-7

​​​​​​